Ad

Slider

တပ္မေတာ္စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ တပ္ဟာ အခုအခ်ိန္အထိ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ေနတာဟာ အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အာဏာပါ၀ါေၾကာင့္ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း မွားယြင္းတဲ့ သံုးသပ္ ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တပ္ရဲ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္မႈဟာ ေျခ/ဥ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ ဒီလို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ထဲမွာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။

ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ၊ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္တဲ့ ထက္ေအာက္ ဖဲြ႕စည္းမႈစနစ္ေတြက တပ္ကို ေထာက္ကူထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရပ္တည္မႈကလည္း အင္စတီက်ဴးရွင္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေစခဲ့သလို သစၥာခံမႈနယ္ပယ္ကို ပိုၿပီး ႀကီးေစခဲ့ပါတယ္။
တပ္သည္ အစိုးရရဲ႕ လက္ေ၀ခံမဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ေနႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အခင္းအက်င္း...
ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ တပ္သည္ အစိုးရရဲ႕ လက္ေ၀ခံမဟုတ္ဘဲ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ေနႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ အခင္းအက်င္းပါ။ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတြမွာ တပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ေရးဟာ အစိုးရက ခ်ေပးတဲ့ ဘက္ဂ်က္အေပၚမွာ အဓိက မွီခိုအားထားရၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကူးေျပာင္းစႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ဘက္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈက အဓိကထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီရၿပီးႏုိင္ငံေတြ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကူးေျပာင္းစႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မတူညီတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက တပ္သည္ အစုိးရက ခ်ေပးတဲ့ ဘက္ဂ်က္ကို ရယူေနေပမယ့္လည္း မိမိဘာသာ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္က စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲလို႔ ေမးစရာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ အေျဖကလည္း ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ တပ္ဘက္က အခုလို ပါ၀င္ေနျခင္းဟာ ႏုိင္ငံအဆင့္မွာတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ ေအာက္ေျခ ရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြအထိ သူတို႔ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈက ပိုပိုၿပီး အားေကာင္းလာေစပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အစိုးရဘက္ဂ်က္ကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မသိက်ဳိးကၽြံျပဳ ေနႏုိင္ၿပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ဖြင့္ေပးထားလုိက္ၿပီး တရား၀င္မႈဆိုတဲ့ အကာအကြယ္ေအာက္မွာ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကို အားျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အစီအမံေတြအေပၚ ပိုၿပီး အားေကာင္းေစ၊ အလုပ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး အဓိကက်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို တပ္ဘက္က မလုပ္ဘဲ လက္ေရွာင္ရပ္တည္ေနႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိ အေနအထားေတြ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ဆိုတာဟာ တပ္ရဲ႕ ကိုယ္ခံအားေကာင္းတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္ ထားႏုိင္မႈနဲ႔ တပ္ပိုင္စီးပြားေရးေတြရဲ႕ က်ားကန္ေပးမႈေတြပါ။ အင္စတီက်ဴးရွင္းရဲ႕ သစၥာခံမႈနယ္ပယ္ကို စီးပြား ေရးနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ထားႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးမႈေတြ ပိုပိုမ်ားလာေစသလို အုပ္စုဖြဲ႕ ေကာင္းစားေရးဟာလည္း ပိုပို အားေကာင္းလာေစပါတယ္။
အစိုးရဆီက ဘက္ဂ်က္ကို ေလ်ာ့ယူျပေနရခ်ိန္ တပ္အတြက္လိုအပ္ႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ က်ပ္တည္းမႈကို ဒီ တပ္ပိုင္စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက တစ္ဖက္က အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္...
ျပည္ပရန္ မရွိရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ေမွးမွိန္တတ္တဲ့ အေနအထားမွာ တပ္အတြက္ ျပည္တြင္းရန္သူ ဖန္တီးထားႏုိင္ဖို႔မွာ တပ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခန္းက႑ဟာလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ တပ္ဘက္က တရား၀င္မႈ အေရၿခံဳၿပီး ေျပာင္းလဲမႈကို ျပပါတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ေအာင္ အစိုးရဆီက ဘက္ဂ်က္ကို ေလ်ာ့ယူျပေနရခ်ိန္ တပ္အတြက္လိုအပ္ႏိုင္တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ က်ပ္တည္းမႈကို ဒီ တပ္ပိုင္စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းက တစ္ဖက္က အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါ။ ဒါဟာလည္း တပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာ တည္ေဆာက္ရာမွာ တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးေတြက တစ္ဖက္တစ္္လမ္းက ပံ့ပိုးေပးသလို တပ္ပိုင္စီးပြားေရးေတြ အားေကာင္းေစဖို႔လည္း ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာ တက္လာမယ့္ တပ္ဘက္က ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဆုိတဲ့ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ကြင္းဆက္ကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။

ဒီ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ကြင္းဆက္ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမင္ရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အစိုးရက ဦးေဆာင္ေမာင္း ႏွင္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းစႏုိင္ငံမွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး က်ပ္တည္းခ်ိန္ တပ္ပိုင္စီးပြားေရးက အားေကာင္းေန တယ္ဆုိရင္လည္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ တပ္ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာက ပိုပိုၿပီး အားေကာင္းလာေစႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ မ်က္ျခည္ျဖတ္ထားလို႔ မရပါဘူး။ တပ္ကို စီးပြားေရးသားေၾကာျဖတ္ေပးဖို႔ဟာ အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာေနပါၿပီ။

ဒီမုိကရက္တစ္စနစ္ ကူးေျပာင္းစ ႏုိင္ငံေတြမွာ တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးကေန ဖယ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားတဲ့အခါ တပ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အားေကာင္းေနမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အေနအ ထားနဲ႔ စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ တပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ကို အေလာသံုးဆယ္ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ တပ္ရဲ႕ ထမင္းအုိးကို ခြဲသလို ျဖစ္ႏုိင္ တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ဒီကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ အာဏာလက္လႊတ္ရသူေတြ၊ အခြင့္အေရးမဲ့ကုန္သူေတြရဲ႕ ေဒါသ ကို ဆြသလိုျဖစ္ၿပီး ေျခ/ဥ ေပး တပ္ပိုင္အာဏာပါ၀ါမွန္သမွ်ကို ထုတ္သံုးၿပီး တုိင္းျပည္ကို အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ထည့္သြင္း တြက္ဆထားဖို႔ လိုပါ တယ္။

ဒီလို အေနအထားမ်ဳိးမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ခံတြင္းေတြ႕ေလ့ရွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိစၥက အေရးပါလာပါ တယ္။ ခက္တာတစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အရင္ကတည္းက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပ ကြဲေနၾကတာေၾကာင့္ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာလည္း အားလုံးက သူတို႔ အခန္းက႑ မေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ေဇာင္းေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သံုးပြင့္ဆိုင္၊ ေလးပြင့္ဆုိင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ကေန အပြင့္ေတြ ဆယ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဆုိင္ေနေပမယ့္ တိုးတက္မႈ တစံုတရာကို မျမင္ရျခင္းပဲလို႔ ခပ္ဆက္ဆက္ ေျပာရပါေတာ့ မယ္။
အေနာက္ ကမၻာက ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႕ကမၻာက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျဖစ္ေစ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ဘယ္လိုပင္ ေျပာေနပါေစ။ တကယ္အေရးႀကီးသူေတြ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကသာလွ်င္ ႏုိင္ငံ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ အခရာ ျဖစ္...
ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွာ လတ္တေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အားလံုးပါ၀င္ေရး All Inclusive ဆိုတာ ထက္ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ Power Holder ေတြျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာဖုိ႔ပါ။ အေနာက္ ကမၻာက ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႕ကမၻာက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျဖစ္ေစ အားလံုးပါ၀င္ေရးကို ဘယ္လိုပင္ ေျပာေနပါေစ။ တကယ္အေရးႀကီးသူေတြ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကသာလွ်င္ ႏုိင္ငံ့အေျပာင္းအလဲအတြက္ အခရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံ့အေျပာင္း အလဲ အေပးအယူလုပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို NLD နဲ႔ တပ္ကသာ ဦးေဆာင္သြားႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကီးမား တဲ့ စိတ္၀မ္းကြဲမႈျဖစ္လာေစႏုိင္တာကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့အျပင္ တစ္္ခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကိုပါ ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ တစ္ဖက္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီလိုလားသူေတြရဲ႕ အေျခခံရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကို ေထာက္ခံတဲ့ တပ္ဘက္ဆုိင္ရာ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေမြးထုတ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ တပ္ရဲ႕ ရရွိၿပီးသား အာဏာပါ၀ါ ရင္းျမစ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေတြ၊ မူ၀ါေတြ ခ်မွတ္ရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔နည္း တူ ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို တည္ေထာင္ေရးကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ဒီလုိမ်ဳိး တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ေနရာယူဖို႔ အဓိကပံ့ပိုးေပးထားတဲ့ စီးပြားေရးအရ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္း အေျဖရွာေပးႏုိင္သာလွ်င္ ေနာင္အနာဂတ္ကာလမွာ ဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ၊ အေျခအေနေကာင္းေတြကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ တယ္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo