Ad

Slider

အေျခခံဥပေဒကစားကြင္းေပၚ တက္လာတဲ့ NLD နဲ႔ တပ္

အာဏာရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ထိုင္ ဗဟိုအစိုးရႀကီးက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုၿပီး ညႊန္ၾကား ခ်က္ ထြက္လာေတာ့ အံ့ၾသမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ အစိုးရျဖစ္သူတုိင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိလုိက္နာ ႐ိုေသပါမယ္ဆုိၿပီး ကတိက၀တ္ေတြ ျပဳထားၾကသူမ်ား မဟုတ္ပါလား။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္မလာခင္ ထူးျခားမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုက ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒါက ေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတန္းအတြင္း၀န္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ဟိုးက အစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ အဲဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ထိုးစစ္ေတြကို ရပ္တန္႔ ဖို႔ သမၼတက ဥပေဒနဲ႔အညီ အမိန္႔ေပးလာရင္ မလိုက္နာ၊ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္စရာ မရွိပါဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီလို ေျပာဆိုမႈေတြေနာက္ပိုင္း သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္က မေျပးေသာ္ လည္း ကန္ရာရွိဆိုသလို ျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္း တစံုတရာမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ သမၼတ႐ံုးဘက္က ထြက္လာစရာေတာ့ မရွိဘူးဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားသူတိုင္း ေတာင္ သိႏိုင္တဲ့အခ်က္ပါ။

သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံၿပီး လုပ္ေနတာပါလို႔ ဆိုတာဟာ အခုမွ မဟုတ္ပါဘူး။ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္တုန္းက လည္း တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ဒီလိုစကားမ်ဳိးကို ေျပာထားဖူးပါေသး တယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုပဲ ထူးျခားတာပါ။ အဲဒါက အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေျပာစကားအရဆိုရင္ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ကိစၥေတြမွာ ထိုးစစ္ဆင္မႈ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ၀န္ခံလိုက္တဲ့ သေဘာ ပါ၀င္ေနတယ္ဆုိတာပါ။ ဒါကို ထားေတာ့။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လႊတ္ေတာ္အရပ္ ရပ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သာမက တိုင္း/ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္ စုနယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုနဲ႔ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔မွာ ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ နယ္စပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔အတြက္ ကာခ်ဳပ္က နာမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ တပ္မေတာ္သားေတြ ပါ၀င္ခြင့္ ရထားျပန္ပါ တယ္။

တပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ စီရင္ခြင့္ရထားသလုိ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုး ၏ အႀကီးအကဲသည္ ကာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးေတြမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရထားျပန္ပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံ့အာဏာ သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသား ကာ ကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အလိုအေလ်ာက္ ငါးေနရာ ရထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္လု႔ိလည္း ေျခ/ဥက အာဏာေပးထားပါ တယ္။

ႏုိင္ငံသမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး သမၼတသည္ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ၊ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကိုေတာင္ ကာ/လံုအဖြဲ႕ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ သမၼတက ခန္႔အပ္ရမယ္လို႔ ဥပေဒက ဆိုထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အလုိက္ အစိုးရမ်ားသည္ သမၼတကို တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
တပ္သည္ တပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပါ၀ါအာဏာ အကုန္ရထားသလို အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ က႑တခ်ဳိ႕မွာ လည္း အာဏာ ၀င္ယူထားပါေသးတယ္။ သမၼတသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲဟု ဆိုေသာ္ျငား လည္း တပ္နဲ႔ဆိုင္္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ၾသဇာအာဏာ မရွိ...
ႏွစ္ဘက္စလံုးအတြက္ ဒါဟာ ႏုိင္ငံအျမင့္ဆံုး အေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အာဏာပါ၀ါေတြပါ။ တပ္သည္ တပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပါ၀ါအာဏာ အကုန္ရထားသလို အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ က႑တခ်ဳိ႕မွာ လည္း အာဏာ ၀င္ယူထားပါေသးတယ္။ သမၼတသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲဟု ဆိုေသာ္ျငား လည္း တပ္နဲ႔ဆိုင္္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ၾသဇာအာဏာ မရွိ။ တပ္ခ်ဳပ္ကို ကာ/လံုသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခန္႔အပ္ ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိထားေသာ္လည္း ကာ/လံုအတြင္း တပ္အစုအဖြဲဲ႕အင္အားက ပိုအားသာေနပါတယ္။  ရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ သမၼတဟာ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲလို႔ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ တပ္က တပ္သပ္သပ္၊ အရပ္ဘက္က အရပ္ ဘက္သပ္သပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တည့္တည့္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သလို ျဖစ္ေန ပါတယ္။
အရပ္သားသမၼတ တက္လာၿပီဟု မည္ကာမတၱ ဆိုႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏသည္ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရွိေန...
၂၀၀၈ ေျခ/ဥက ေပးထားတဲ့ အာဏာနဲ႔ NLD လိုမ်ဳိး အရပ္သားအစိုးရ ေပၚလာၿပီ၊ အရပ္သားသမၼတ တက္လာၿပီဟု မည္ကာမတၱ ဆိုႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏသည္ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရွိေနပါ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ တိုက္ပြဲရပ္လို႔ အမိန္႔ေပးႏုိင္တာဟာ သမၼတသည္ စစ္ဘက္ အႀကီးအကဲေဟာင္း ျဖစ္ေနတာရယ္၊ Agenda အရရယ္ေၾကာင့္သာ ရပ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Agenda ေတြထဲမွာ တပ္အေပၚ တစံုတရာ လႊမ္းမိုးမႈရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အခုလက္ရွိ NLD အစိုးရမွာ တပ္ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ တစံုတစ္ေယာက္မွ မပါ၀င္ပါဘူး။ တပ္ကို စည္း႐ံုးေရးသေဘာနဲ႔သာ ဆက္ဆံေနရတဲ့ အေနအထားပဲ ရွိပါတယ္။ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ အဖဲြ႕အစည္း ေတြက ခလုပ္တစ္ခု ဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ NLD အတြက္ လုပ္ကိုင္ရ က်ပ္တည္း ကုန္ၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရလို႔ေတာင္ တခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက စြပ္စြဲကုန္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

အခု တပ္ဘက္က သမၼတအမိန္႔ေပးရင္ ရပ္မယ္လို႔ ဆိုလာသလို NLD ဘက္ကလည္း ေျခ/ဥပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖုိ႔ ဆိုလာပါၿပီ။ NLD က ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲဲ႕မ်ားကို ရည္ညႊန္းေပမယ့္လည္း ဒီအစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ NLD ၏ လူမ်ားသာ။ NLD ဗဟိုက ရွင္ ဆို ရွင္၊ ေသ ဆုိ ေသ၊ ထြက္ ဆို ထြက္ၾကရမယ့္သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဒါဆုိရင္ NLD ရဲ႕ ရည္ညႊန္းမႈသည္ NLD ၀င္ႏွင့္ NLD ခန္႔ထားသူမ်ားမဟုတ္ေသာ တပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ခန္႔ထားသူမ်ားကို ဆုိလိုျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ ရွားေစပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တပ္ဘက္က ေျခ/ဥ ကို ကိုးကားၿပီး သမၼတသည္ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ ျဖစ္တာမို႔ သမၼတက အမိန္႔ ေပးရင္ ထိုးစစ္ရပ္ပါမယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္းအေပၚ NLD ကလည္း ေျခ/ဥ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ပါၿပီ။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာလို႔ မွတ္ယူရမယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြင္း ေျပာင္းလာတယ္လို႔ သံုးသပ္ရမွာပါ။
တပ္သည္ လက္နက္နဲ႔ ပါ၀ါကို လက္ကိုင္ထား ကစားခဲ့ၿပီး NLD သည္ လူထုအားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူေတြ လက္ကိုင္ထား ကစားခဲ့ၾက...
အရင္က ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကစားကြင္းမွာ တပ္သည္ လက္နက္နဲ႔ ပါ၀ါကို လက္ကိုင္ထား ကစားခဲ့ၿပီး NLD သည္ လူထုအားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူေတြ လက္ကိုင္ထား ကစားခဲ့ၾကသည္။ ဒီကစားကြင္း အေနအထား ဟာ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုလြန္ကာလကေန ဒီကေန႔ NLD အစိုးရ တက္လာခ်ိန္ထိပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီက ေန႔ ကစားကြင္းေနရာနဲ႔ ပံုစံ ေျပာင္းလာၿပီ။ လူထုမႀကိဳက္တဲ့ အေျခခံဥပေဒအေပၚ တည္ထားတဲ့ ကစား ကြင္း ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒါဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းလို႔ပဲ သံုးသပ္ခ်င္ပါတယ္။

တပ္ဘက္ကလည္း ေျခ/ဥ က ေပးထားတဲ့ ပါ၀ါအာာဏာကို အစြမ္းကုန္သံုးၿပီး အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးက႑မွာ ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD (၀ါ) NLD သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ ေျခ/ဥက ေပးထားတဲ့ ပါ၀ါအာဏာကုိ အခုေတာ့ စထုတ္ျပေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ ခုိင္မာက်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ တပ္ဘက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ NLD ဘက္က ကိုယ္ခံအားေကာင္းၿပီး အကြက္ျမင္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ေျခ/ဥ ကို မ်က္လွည့္ျပၿပီး သမၼတနီးပါး အာဏာရွိတဲ့ အတုိင္ပင္ခံရာထူးမ်ဳိး ဖန္တီးျပခဲ့သလိုမ်ဳိး လုပ္ျပႏုိင္ရပါေတာ့မယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ျဖင့္ စကတည္းက သမၼတကို အႀကီးအကဲေနရာထားၿပီး တပ္ကို အာဏာေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ကုိင္တြယ္ကစားႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူဘူးဆိုတာ မီးေမာင္းထိုး တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ထုတ္္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo