Ad

Slider

အရပ္ဘက္ေအာက္ စစ္တပ္ေရာက္ေစဖုိ႔…

ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ မ႑ိဳင္ေလးရပ္ ရွိသည္ကို စာဖတ္သူတို႔ သိၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ႑ိဳင္ငါးရပ္ ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ မီဒီယာအျပင္ စစ္တပ္သည္ မ႑ဳိတစ္ခု အျဖစ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

လက္သင့္မခံခ်င္ေပမယ့္ လက္ခံကို ခံရမယ့္ အခ်က္သည္ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထဲတြင္ အေတာင့္တင္းဆံုးႏွင့္ အခိုင္မာဆံုး ျဖစ္ေနသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ကာခ်ဳပ္က “တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သမၼတ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္အရာကိုမွ် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း” ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုထား သည္။  ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာတဲဲ့ ၂၀၀၈ နာဂစ္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္မူ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေန၊ မ႑ိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိလ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အေျခခံဥပေဒကို ဦးထိပ္ပန္လ်က္ စစ္ေရးကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ရပ္ေတြမွာပါ ေပၚေပၚတင္တင္ပင္ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို အင္ဒိုနီးရွား ဘာသာစကားျဖင့္ ဒြိဘာဂလုပ္ငန္းစဥ္ဟု သံုးႏႈန္းသည္။ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ ေတာ္တြင္း ထားရွိျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ ေဒါက္တုိင္၊ အရာရာတုိင္းရဲ႕ ေဒါက္တုိင္၊ တိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ပါဆုိၿပီး ျမင္ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေၾကာင္း တရားေတြ ရွိပါတယ္။ သို႔တည္းေၾကာင့္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံအေျခအေနတြင္ မ႑ိဳင္တစ္ခုသဖြယ္ ေနရာယူထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥေတြမွာ တပ္ကို မည္သူမွ် ေက်ာ္လို႔မရ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ေျခ/ဥက ေပးထားတဲ့ ပါ၀ါအာဏာနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ထြက္သြားေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လက္ရွိ အစိုးရျဖစ္ေနသည့္ အတိုက္အခံ NLD အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေန...
ေျခ/ဥက ေပးထားတဲ့ ပါ၀ါအာဏာနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ထြက္သြားေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လက္ရွိ အစိုးရျဖစ္ေနသည့္ အတိုက္အခံ NLD အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမူ ေျခာက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကန္႔လန္႔ခံေနသည္။ ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္သည့္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္မတ္သားေၾကာင့္ ထိလု႔ိပင္ မရျဖစ္ေနသည္။

အတုိက္အခံေတြဟာ အစိုးရျဖစ္လာတဲ့့အခါမွာ စစ္တပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းပါလို႔ သြားလုပ္လို႔ မရ။ စနစ္ ေဟာင္းႏွင့္ စနစ္သစ္ၾကား မွ်ေျခတစ္ခုကို ရွာေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္သည္ သမၼတကို သစၥာခံဖုိ႔အတြက္ နားပြင့္လုမတက္ ေျပာေန၊ ဆိုေန၊ တိုက္တြန္းေနရမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ထားေသာ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ထာ၀ရ တည္ရွိေနမည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ မည္သည့္အခ်ိန္္တြင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ စစ္တပ္အင္အားကို မည္၍မည္မွ် အသံုးျပဳမည္ဆုိသည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကိုမူ အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ) ေအာက္သို႔ ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတသည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္ဦးစီး ကာခ်ဳပ္ကုိ ကာလံုအဖြဲ႕ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ စစ္တပ္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သမၼတက ကာ ကြယ္ေျဖရွင္းေပးေနရန္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုမူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးမွ နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ႏွင့္ စစ္အစုိးရေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လာသူ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ေအာက္သို႔ ထားရွိေရးမွာ အစိုးရဘက္က ျပန္လည္အာမခံေပးရမည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အင္အားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ျပည္ပရန္ကို ကာ ကြယ္ရန္အတြက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စစ္တပ္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အာဏာရွင္ သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိစဥ္က ရရွိထားသည့္၊ ရယူထား သည့္ စစ္တပ္၏ အျခားေသာ အားသာခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားးကို ရပ္တန္႔ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္း သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခု NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ စတင္ ေတြ႕ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ စစ္ တပ္အႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား ရယူထားသည့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ဆႏၵရွိသူဆိုရင္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္၊ လက္နက္ျဖဳတ္၊ အရပ္သားလို ၀တ္ၿပီး လူထုေရွ႕ ထြက္လာဖုိ႔ပါ။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တပ္ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုသလို အတုိက္အခံ အစိုးရဘက္ကလည္း ေျခခင္းလက္ခင္းသာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ လို...
ဒီ့ထက္ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ စစ္တပ္သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးက႑ ေတြမွာ ဒီ့ထက္ ဒီထက္မပါ၀င္ဖို႔ တားျမစ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔ ဆႏၵရွိသူဆိုရင္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္၊ လက္နက္ျဖဳတ္၊ အရပ္သားလို ၀တ္ၿပီး လူထုေရွ႕ ထြက္လာဖုိ႔ပါ။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တပ္ဘက္ ကလည္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုသလို အတုိက္အခံ အစိုးရဘက္ကလည္း ေျခခင္းလက္ခင္းသာေအာင္ ျပင္ဆင္ေပး ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အခုလို ေျပာဆိုမႈကို သေဘာမက်သူေတြကလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈတိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ရွိေနသည္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တည့္တည့္ေျပာပါက လက္ စားေခ်အင္အားစု ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရေဟာင္းႏွင့္ စစ္တပ္ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္လည္း အဆိုပါ အင္အားစုမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာတတ္သည္ကို စစ္တပ္အပါအ၀င္ လက္ရွိ အစိုးရလုပ္သူမ်ားက သတိခ်ပ္ဖို႔ လိုသည္။

DVB သတင္းဌာနက ထုတ္လႊင့္သည့္ Debate တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရဲထြန္း (သီေပါ) က ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၾသဇာေညာင္းတဲ့သူ ခန္႔ထားႏုိင္ေရး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားသည္။ ၎သည္ စည္း႐ုံးေရးဆန္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုသြားသည္။ ယင္းစကားသည္ မွန္ေသာ္ လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္ကို အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္၍ မရေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုဖူးသည္။ ယင္းစကား မွန္၊ မမွန္ကို လတ္တေလာျဖစ္ပြား ေနသည့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္အေရးက သက္ေသခံေနသည္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ NLD အစိုးရသည္ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အားလံုးထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုးသည္ တပ္အား အရပ္ဘက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အခရာ က်သည္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုးထားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ၍ မရပါက အရပ္ဘက္ဌာနအသီးသီးတြင္ တပ္သားေဟာင္း မိုးက်ေရႊ ကိုယ္မ်ား ခန္႔ထားမႈကို ကန္႔သတ္ပစ္ရမည္၊ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရမည္။ တပ္၏ တာ၀န္သည္ တုိက္ခိုက္ေရးသာ ျဖစ္ၿပီး တတ္သိပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေနရာေပးရမည္။

ေျခ/ဥ ပုဒ္မ ၃၃၈ ပါ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ ရွိရမည္ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပုဒ္မ ၅၈ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ ေနရာတြင္ရွိသူ သမၼတျဖစ္သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲအား ကာလံုအဖြဲ႕၏ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သမၼတက ခန႔္အပ္တာ၀န္ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္ေအာက္ စစ္တပ္ေရာက္ေရးနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ရမွာ တစ္ခုတည္းသာ။ ယင္းမွာ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္...
အရပ္ဘက္ေအာက္ စစ္တပ္ေရာက္ေရးနဲ႔ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ရမွာ တစ္ခုတည္းသာ။ ယင္းမွာ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ခက္တယ္လု႔ိ NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေတြကိုယ္တုိင္ ၀န္ခံထားသည္။ ယင္းမွာ NLD ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္သည္။  လတ္တေလာတြင္ NLD အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အာဏာကို ပိုင္စိုးထားသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္မတ္သား တပ္ ကိုယ္စားမ်ားေၾကာင့္ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္ေလတိုင္း ေ၀းေနသည္။

လူထုဆႏၵ၊ လူထုအံုၾကြမႈျဖင့္ ျပင္ပက ဖိအားေပးမည္ဆုိပါက ေျခ/ဥကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ အဆံုးသတ္ကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ တစ္ပတ္ ျပန္လွည့္လာေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုး တစ္ခုသာ ရွိသည္။ တပ္ကို စည္း႐ံုးေရး (၀ါ) တပ္အား အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာေစေရးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

(၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo