Ad

Slider

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးအပါအ၀င္ ၁၁ ပါတီ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အထူးအစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူ၍ ယင္းေကာ္မရွင္အား အသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိသည့္အျပင္ ေကာ္မရွင္အား ထပ္ဆင့္ဖြဲဲ႕စည္းျခင္းကို မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ခံယူထားသည္ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီက စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

၁၁ ပါတီ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၌ “ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား အေလးအနက္ ေထာက္ခံပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဥပေဒသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ထပ္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အမိန္႔မွာ မူလကပင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔က အေလးအနက္ ခံယူထားပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး မၾကာေသးမီကာလက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသူ ဦးသန္းေ႒း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ - တစည၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု - NDF၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ‘၀’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္လည္း ျဖစ္၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သူ ကိုဖီအာနန္က ဥကၠ႒အမည္ တာ၀န္ယူ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပါတီမ်ားသို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာမႈေၾကာင့္ အထူးစိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခု၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအထူးစိုးရိမ္ရမႈမ်ားမွာ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ အမည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအေပၚ လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ထားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္သာမက ေဒသခံမ်ား လက္မခံသည့္ ၾကားအမည္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အစားထိုးအသံုးျပဳလာေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္မည္ကို စုိးရိမ္ျခင္း၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၏ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက KIA နယ္ေျမအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အေျခစိုက္ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈရွိသည္ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္ခံသူတို႔ ေပါင္းစပ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာႏုိင္ျခင္၊ ၎ျဖစ္ရပ္မွတစ္ဆင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ တရားမ၀င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံသူမ်ားက ၎တို႔အတြက္ သီးျခားနယ္ေျမ ထူေထာင္ခြင့္ရၿပီ ဟူသည့္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ တရား၀င္ လာေရာက္ပူးေပါင္းေနထိုင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးလာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ေကာက္ေၾကာင္း ယိုယြင္းပ်က္စီးရေတာ့မည့္ အေျခအေနဆုိးကို ေတြးေတာ ပူပန္စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၁၂ လၾကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေကာ္မရွင္အသံုးစရိတ္အား မည္ကဲ့သို႔ ရရွိေနသည္/အထူးသျဖင့္ OIC အဖဲြ႕အစည္းအကူအညီျဖင့္ ရယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်းာအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းျဖင့္သာ တိုင္းတာစိစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကိုပါ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈသြားမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တို႔က တစ္ဖက္သက္ အေျခအျမစ္မရွိ လုပ္ႀကံဖန္တီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳတံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ဤေကာ္မရွင္က ထပ္မံတင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ (Responsible to Protect = R to P) Doctrine ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေၾကာင္းျပ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ (Humanitarian Intervention) ကို ကိုင္စြဲက်င့္သံုးလာမည့္ အလားအလားကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာမႈမ်ားအရ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ လူဦးေရ၊ အေၾကာင္းၾကားပံုႏွင့္ မည္သည့္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္သည္ကိုမူ တိက်ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မပါရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆံုးတြင္ “ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဟူသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အသံကို အေလးထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထား တံု႔ျပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား အားလံုး၏ ဆႏၵႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာပါက လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တာ၀န္က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္က အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာမက ဒါေတြကိုပါ သံုးသပ္ဖို႔ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာပါ။ ကၽြန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပိုမို ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒါမွသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ခိုင္မာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအသိုင္း၀ိုင္းခ်င္း ရန္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္မတို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံသားတေယာက္ကိုမဆို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ထုိက္သူ အားလံုးဟာလည္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမွာပါ။ ဒီလုပ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ အမွ်တဆံုး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ကၽြန္မတို႔လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ အားထုတ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က မတူကြဲျပားတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုဟာ အင္မတန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔အားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီေဒသရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာအားလံုးကို ကူညီေပးမယ္ဆုိရင္ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ - အဲဒီဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မတို႔တႏုိင္ငံတည္းကို ကူညီယံုသာမက - မတူကြဲလြဲမႈကို စည္းလံုးညီညြတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲမႈ ေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ နမူနာအျဖစ္ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ကူညီႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ သံသယေတြ၊ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြကို ေအးဖယ္ၿပီး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တုိးတက္ေအာင္ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုထားသည္။

ကိုဖီအာနန္ေခါင္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အလို႔႔ငွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုကာ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရယူ၍ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္စာတမ္းကို ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၂ လမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအစိုးရထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ခ်င္းသစၥာ သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo