Ad

Slider

ရခိုင္စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေပးေရးအဆိုအား ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္၏ ရွင္းလင္းခ်က္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၁

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀ (ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္) က ၆.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၌ တင္သြင္းေသာ အေရးႀကီးအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပး ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က - “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိေနရပ္အား စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္လာေနၾကသည့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာတဲ့အခါ

- ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအား လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ ေပၚတာစြဲခံရျခင္းတို႔ ရွိေၾကာင္း၊

- လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြက ႏုိင္ငံေရးကို အျခားနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

- အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏုိင္ေရးအတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုေၾကာင္း၊

- လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္းမွာ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာ အင္အားႀကီးတယ္၊ ေသးတယ္၊

သက္တမ္းရင့္တယ္၊ ႏုတယ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံဖို႔ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အာဃာတႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေရးအက်ဳိးအျမတ္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု မူေဘာင္ထဲမွာပဲ ေတာင္းဆုိ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းကို အဆံုးသတ္ေစမယ့္ ေရေသာက္ျမစ္ကေတာ့ (AA) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ စကား၀ိုင္းကို ဖိတ္ေခၚဖို႔ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ယင္းအခ်က္မ်ားမွ အဆုိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ

- ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ထိခိုက္ေသာ အဆိုမျဖစ္ေစရ၊

- လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ႏွင့္ သေဘာခ်င္း တူညီသည့္ ကိစၥ မပါရွိေစရ၊

- ဥကၠ႒က ခြင့္မျပဳရေသးမီ မည္သည့္အဆုိကိုမွ် ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မျပဳရတို႔ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေအင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ဆုိပါက အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆုိတင္သြင္း၍ ေတာင္းဆိုလာပါလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအေရးက ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဒီအဆိုဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ သေဘာထားခ်င္း တူညီေနတာ ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အကူအညီေပးအပ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ္လည္း အဆုိတြင္ ပါရွိသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရကို ဦးတည္တာ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ခြင့္မျပဳရေသးမီ အဆုိရင္ ေဒၚခင္ေစာေ၀အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒပါ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို ၉.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ေစာေ၀ႏွင့္ ဦးဘရွိန္တုိ႔အား ဥကၠ႒႐ံုးခန္း၌ ေတြ႕ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လံုး၀ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အကူအညီေပးအပ္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို တင္သြင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိုကို တင္သြင္းရန္ လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္၀မ္းနည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရပါတယ္။ ANP ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာေဖြ တုိင္ပင္ေနၾကပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ားက ဆက္လက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္းဆိုၿပီး ၎၏ Facebook Account မွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူမ်ား နားလည္မႈလြဲမွားေစျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကို အထင္အျမင္ လြဲေစျခင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အေနနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က အကူအညီေပးရန္ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိရျခင္း၊ အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အထက္တြင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒အေနျဖင့္ အဆုိတစ္ရပ္ကို လက္ခံခြင့္ျပဳရန္ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားတဲ့အခါ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဆုိတင္သြင္းပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားျပဳသည္ဟုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိပါးေစသည့္ဟုေသာ္ လည္းေကာင္း ယူဆလွ်င္ ယင္းအဆိုကို သို႔မဟုတ္ အဆုိ၏ အစိတ္အပိုင္းကို ခြင့္မျပဳရဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစေသာ ေရးသားေျပာဆိုမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အထင္အျမင္ မွားေစေသာ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အသိေပး ရွင္းလင္းတင္ျပပါတယ္”
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo