Ad

Slider

ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ သည္းခံခဲ့ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ

Photo by Thura U Shwe Mann's Facebook
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၇

ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မိမိအပါအ၀င္ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕အား ပါတီအႀကီးအကဲ ရာထူးမွ သာမန္ ပါတီ၀င္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့မႈအား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ပယ္ခံ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ားက ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳကာ စီးနင္းေနရာယူ သိမ္းပိုက္ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းကာလက ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနသည့္ သူရဦးေရႊမန္းအား သာမန္ပါတီ၀င္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက (က) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေျမာက္ေရး (ခ) ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးႏွင့္အစိုးရအဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းေရး (ဂ) ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ ညအခိ်န္ျဖစ္စဥ္တြင္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ပါတီ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကိုေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အျခားထိခိုက္နစ္နာမႈမျဖစ္ေစေရး (ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအကိ်ဳးစီးပြားကို တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ထိခိုက္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားမျဖစ္ေစေရး စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သူရ ဦးေရႊမန္းအပါအ၀င္ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ပါတီမွ အနားေပးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းရက္တြင္ပင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာယူကာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပါတီအာဏာသိမ္းျခင္းၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ပါတီ ညီလာခံႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္းမွ ပါတီ၀င္ျဖစ္လာသူမ်ားႏွင့္ သာမန္ ပါတီ၀င္အခိ်ဳ႕တို႔ကို ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔သည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ပါတီ၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ခိ်ဳးေဖာက္ျခင္း ရိွ/မရိွ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္” ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ Photo by Thura U Shwe Mann's Facebook
ထိုသို႔ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ သမၼတရာထူး ယူထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္အား ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးတို႔အား ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ထားရွိဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ထက္၀က္ေက်ာ္က အေရးေပၚ ညီလာခံ ေခၚယူေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ပါတီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အားလံုး ၀ုိင္း၀န္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မတုိင္မီကလည္း ေနျပည္ေတာ္၌ သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ပယ္ခံ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၀င္ တစ္ျဖစ္လည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

ေအာက္ခ်င္း သတင္းေအဂ်င္စီ
0

No comments

Post a Comment

Mega Menu

blogger
© all rights reserved
made with by templateszoo